!!! PROMOTION !!!

รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ
บริษัทและห้างหุ้นส่วน ครบวงจร
เริ่มต้น 2,000 บาทต่อเดือน (ปกติ 3,000)

*ราคานี้ เฉพาะผู้ใช้บริการ 5 กิจการแรกของเดือนเท่านั้น*

ปรึกษาฟรี โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

หรือ คลิกปุ่ม โทรออก

รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

คลิกปุ่ม LINE

รับทำบัญชี ธุรกิจที่เปิดบริษัทและยังไม่ได้ดำเนินกิจการ
คิดราคาเหมารวมค่าปิดบัญชี และนำส่งงบการเงิน
(ค่าทำบัญชี และสอบบัญชี)
ราคา 8,000 บาท

รับทำบัญชี บริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยจัดทำบัญชีให้แก่ลูกค้า เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีของบริษัทลูกค้า ช่วยให้งบการเงินของลูกค้าถูกต้องตาม พรบ.การบัญชี, ประมวลรัษฏากร และมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลกับการถูกประเมินภาษีอากรจากการบันทึกบัญชีและยื่นภาษีไม่ถูกต้อง และเพื่อช่วยในการบริหารงานของลูกค้า ทางบริษัทมีการปิดงบการเงินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งงบการเงินให้ลูกค้าได้ทราบถึงผลประกอบการของกิจการเป็นประจำทุกเดือน


ทำไมต้องทำบัญชี ?

ในโลกธุรกิจทุกวันนี้มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลที่ใคร ๆ ก็สามารถประกอบธุรกิจได้ง่าย ๆ จึงเกิดเป็น Start up หรือ SMEs ต่าง ๆ ที่มีมากขึ้น ซึ่งการที่ผู้ประกอบการทุกท่านไม่ว่าจะทำธุรกิจในรูปแบบไหนก็ตาม จะมัวมาเสียเวลากับการบริหารบริษัท ห้าง ร้านของตนอยู่อย่างเดียว คงไม่สามารถตามทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกอย่างแน่นอน รวมไปถึงการทำบัญชีเช่นกัน ซึ่งในวันนี้ทางเราจะขอพาทุกท่านไปดูให้ชัด ๆ ไปเลยว่า เหตุผลที่คุณควรจ้างสำนักงาน รับทำบัญชี นั้น จะมีอะไรบ้าง

ทำไมถึงต้องจ้างสำนักงาน รับทำบัญชี

:: การจ้างพนักงานบัญชี มีค่าใช้จ่ายสูง โดยปกติพนักงานบัญชีที่จบปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
:: ลดความกังวลในเรื่องภาษี ว่าจะทำถูกต้องหรือไม่
:: ประหยัดเวลาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชี การบันทึกบัญชี

บริการจัดทำบัญชีและยื่นภาษีทุกเดือน

:: จัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนพร้อมยื่นภาษี (ภ.ง.ด.1,3,53)
:: จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือนพร้อมยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
:: จัดทำบัญชีสมุดรายรับ-จ่าย รายวันซื้อ-ขาย รายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
:: จัดทำเงินเดือนและนำส่งประกันสังคม แจ้งเข้าแจ้งออก
::ให้คำปรึกษา วางระบบเอกสาร-บัญชี-ภาษีอากร ให้ถูกต้องเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร
:: แก้ไขปัญหาและเข้าพบกรมสรรพากรแทน เมื่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเชิญพบ

บริการบัญชีสิ้นปี /ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี

:: จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน รายละเอียดประกอบงบการเงิน
:: จัดทำและตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)
:: จัดทำสรุปแบบภ.ง.ด.50 พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร (สิ้นปี)
:: จัดทำประมาณการครึ่งปี สรุปแบบภ.ง.ด.51 พร้อมยื่นนำส่งกรมสรรพากร(ครึ่งปี)
:: จัดทำสรุปแบบ ส.บช.3 เพื่อนำส่งงบดุลที่กระทรวงพาณิชย์
:: จัดทำสรุปเพื่อจัดทำแบบ ภ.ง.ด.1 ก (เงินเดือนพนักงานทั้งปี)

ด้านการบันทึกบัญชี

:: ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
:: บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร

ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย

:: ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
:: ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
:: บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
:: จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
:: จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
:: จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
:: จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
:: ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
:: ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการการเพิ่มเติม

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้ทางบริษัท
ข้อมูลเบื้องต้น

:: หนังสือรับรองบริษัท
:: สำเนารายชื่อผุ้ถือหุ้น (บอจ.5)
:: เอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
:: เอกสารประกอบรายการขาย เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน
:: เอกสารประกอบรายการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้
:: เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ไม่มีภาษีซื้อ เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าใช้จ่ายอื่นฯ
:: หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 (ในกรณีจ่ายเงิน)
:: เอกสารประกอบการรับเงินจากลูกค้า เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
:: เอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร
:: Bank Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน และสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของกิจการ
:: ใบเสร็จพร้อมแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม

หมายเหตุ: เรามีพนักงานรับส่งเอกสาร สามารถไปรับเอกสารที่บริษัทของท่านได้ทั่วกรุงเทพ ให้บริการ รับทำบัญชี บัญชีบริษัท รับทำบัญชี หจก รับทำบัญชี บริษัท

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายเดือน)
(รวมยื่นภาษี, ประกันสังคม, ปิดงบรายเดือน)

Package

อัตราค่าบริการ

จำนวนเอกสาร

SS
(ลูกค้าสแกนเอกสารส่งให้ทางเรา)

2,000

1 – 20 รายการ ต่อเดือน

S

2,500

21 – 50 รายการ ต่อเดือน

M

3,500

51 – 100 รายการ ต่อเดือน

L

4,500

101 – 200 รายการ ต่อเดือน

XL

6,000

201 – 300 รายการ ต่อเดือน

XXL

8,000 ขึ้นไป

301 รายการ ต่อเดือนขึ้นไป

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการ ปริมาณเอกสาร ความยากง่ายของเนื้องาน และบริการเพิ่มเติมของผู้ประกอบกิจการ (ตั้งแต่ Package S ขึ้นไป มีบริการรับ-ส่งเอกสารฟรี)

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี (รายปี)

Package

อัตราค่าบริการ

จำนวนเอกสาร

Year A

9,000

ไม่เกิน 100 รายการ ต่อปี

Year B

12,000

ไม่เกิน 200 รายการ ต่อปี

Year C

15,000

ไม่เกิน 300 รายการ ต่อปี

Package year ลูกค้าจะต้องทำการยื่นภาษี ได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30 ,รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย และนำส่งเงินให้กับประกันสังคม ด้วยตัวเองเป็นรายเดือนทางบริษัทจะดูแลในเรื่องการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี และยื่นภาษีประจำปี

ปรึกษาฟรี โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

หรือ คลิกปุ่ม โทรออก

รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

คลิกปุ่ม LINE