ถาม-ตอบ

faq_1

หัวข้อแรก คือ เรื่องของการบันทึกพวกรายการบัญชีที่เป็นไปตามใบสำคัญประเภททั่วไปอันอยู่ภายในระบบหรือโปรแกรมของคอมพิวเตอร์นั้นส่วนนี้สามารถถือเป็นรูปแบบของสมุดบัญชีลักษณะรายวันตามที่พรบ.การบัญชีได้ใช่หรือไม่? คำตอบก็คือ สำหรับกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการจัดทำด้วยมือหรือจะด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ก็ตามล้วนต้องเป็นไปภายใต้ประกาศของกรมทะเบียนการค้าทั้งสิ้นอยู่แล้ว 

ส่วนคำถามที่ว่าหากเป็นบริษัทที่เกิดถูกไฟไหม้จนส่งผลทำให้มีตัวบัญชีและเอกสารบางอย่างได้รับความเสียหายโดยทั้งนี้ทางบริษัทได้ทำการแจ้งเรื่องนี้ให้กับทางกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมากลับพบว่าส่วนที่เสียหายไปยังคงมีรายการของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินอยู่ภายในนั้นทำให้ยอดของลูกหนี้ยังคงปรากฎอยู่ในบัญชี แล้วแบบนี้บริษัทจะสามารถดำเนินการตัดบัญชีส่วนที่เป็นของลูกหนี้ให้กลายเป็นหนี้สูญไปได้หรือไม่? คำตอบ คือ สำหรับกรณีนี้ควรทำการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านการบัญชีเรื่องของหนี้สงสัยสูญและหนี้สูญ

นอกจากนี้เรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างเป็นสิ่งที่ราคาวัตถุดิบไม่แน่นอนเสมอไป ค่อนข้างมีความแปรผันพอสมควร ยิ่งหากบริษัทใดดำเนินการกับทางหน่วยงานราชการแล้วละก็นั่นยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียกร้องเพิ่มราคาได้เลยจึงส่งผลทำให้ทางบริษัทบางบริษัทเกิดการขาดทุนเกิดขึ้นตามมา แล้วแบบนี้ทางบริษัทควรแสดงส่วนของงบการเงินหรือแสดงกรณีที่พบว่ามีการขาดทุนเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการซื้อที่มากกว่าการขายในรูปแบบใดได้บ้าง? คำตอบ คือ ส่วนนี้หากพบว่าบริษัทเกิดการขาดทุนขึ้นจริง ทางบริษัทจำเป็นต้องแสดงส่วนของงบการเงินที่เป็นไปในเชิงที่เป็นจริงเสมอ สามารถที่จะทำการแสดงสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลขาดทุนที่สูงได้โดยให้แสดงไว้ในส่วนของหมายเหตุประกอบส่วนของงบการเงินได้เลย