บริการตรวจสอบบัญชี

­

 1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงินโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานโดยจะปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผย ข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

 2. เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้ ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึง ข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี

 3. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอ รายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงก่อน เสนอรายงานการสอบบัญชี

 4. บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการ เงินตามกำหนด ได้แก่ สปช.3 , สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น ( บอจ.5 ) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชยบริการตรวจสอบบัญชีของเราประกอบด้วยตรวจสุขภาพกิจการ :

  - วิเคราะห์และตรวจสอบระบบเพื่อทราบว่าพนักงานของท่านยังคงทำงานตามระบบของบริษัทหรือไม่

  - ส่งคนไปตรวจงานบัญชี ทำงานแทนสมุห์บัญชีหรือผู้จัดการแผนกบัญชีของท่านได้

  ตรวจภาษี (Tax Audit):
  - ก่อนยื่นภาษีให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสักครั้ง
  - ตรวจการขอคืนภาษี : ถ้าท่านไม่กล้าขอคืนภาษี หรือมีการส่งออกแต่ไม่ได้รับคืน VAT ทุกเดือน
  หรือเคยขอขอคืนภาษีแล้วแต่ถูกปรับเพิ่ม ให้เราขอคืนภาษีแทนท่าน
  - ตรวจภาษีย้อนหลัง : ถ้าท่านกังวลหรือไม่มั่นใจว่าจะมีภาระภาษีย้อนหลังหรือไม่ ให้เราตรวจภาษีย้อนหลังให้แก่ท่าน
  - เคลียร์ปัญหาสรรพากร : ให้เราเตรียมเอกสารที่สรรพากรต้องการและให้คนของเราที่พูดภาษาเดียวกันกับสรรพากร เป็นผู้ติดต่อสื่อสารดีกว่า
  ตรวจรับรองงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต :
  - เรามีหุ้นส่วนสอบบัญชี ทุกคนมาจาก BIG4 เพื่อให้บริการตรวจสอบบัญชี
  - เรามีทีมตรวจสอบบัญชีสำหรับกิจการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยควบคุมงานตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  - การตรวจสอบบัญชีประจำปี ไม่ใช่แค่เพื่อตามความต้องการของกฎหมาย
  - ข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่อง อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
  - ปัญหาในการบริหารงาน อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
  - ปัญหาในการดำเนินงาน อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
  - ปัญหาด้านการเงิน อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
  - ปัญหาด้านภาษี อาจพบได้จากผลของการตรวจสอบบัญชี
  - คุณจะได้รับคำปรึกษาที่ตรงจุด และทันเวลา
  - คุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา

                                   ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
                                                เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม  2558
                                        ห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่และบริษัทจำกัด

  จำนวนรายได้หรือสินทรัพย์รวม(กรณีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
  จากการประกอบกิจการ

  ค่าบริการ CPA

  งบเปล่า

  Call

  จำนวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

  Call

  จำนวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

  Call

  จำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

  Call

  จำนวนเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

  Call

  จำนวนเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

  Call

  จำนวนเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

  Call

  จำนวนเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

  Call

  จำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

  Call

  จำนวนเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

  Call

  จำนวนเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

  Call

  จำนวนเงินเกิน 500 ล้านบาท

  แล้วแต่ตกลง

  หมายเหตู รับบริการ ทำบัญชี ส่วนตัว รับทำบัญชี บริษัท รับทำบัญชี หจก บริษัท รับทำบัญชี ให้บริษัท และรับทำบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ รับทำบัญชี