บริการตรวจสอบบัญชี

บริการหนึ่งที่ทางเราดูแลอยู่นั่นก็คือเรื่องของการตรวจสอบบัญชีธุรกิจ การตรวจสอบบัญชีนั้นวัตถุประสงค์หลักของการตรวจสอบ คือ เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นในลักษณะรูปแบบของการรายงานผลการสอบบัญชีว่าตัวงบการเงินของธุรกิจนั้นมีลักษณะผลการดำเนินงานที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ควรจะเป็นหรือไม่? (ชี้ชัดลงไปเลยว่าเป็นไปตามนโยบายทั่วไปหรือไม่? เป็นไปมากน้อยเพียงใด?) ซึ่งความเห็นของทางตัวผู้สอบก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญอย่างผลการตรวจสอบร่วมด้วย หากเมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องเสนอลักษณะรายงานที่เป็นรูปแบบอื่นทางเราจะทำการเรียนให้ทราบและชี้แจงถึงเหตุผล สาเหตุที่เป็นไปในลักษณะของข้อเท็จจริงให้ทางบริษัทหรือทางลูกค้าได้ทราบก่อนที่จะทำการเสนอรายงานผลการสอบ

สำหรับการตรวจสอบบัญชีนั้นจะประกอบไปด้วยรายละเอียดของงานที่มากพอสมควร อาทิเช่น ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบบัญชีและตัวงบการเงินให้กับทางลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบโดยเป็นไปตามมาตรฐานของการสอบเสมอ, ทำการเสนอข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่พบเจอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีให้ทางผู้บริหารได้ทราบ , ให้บริการในเรื่องของการยื่นงบการเงินที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมทั้งดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกำหนดครบถ้วน ฯลฯ ในส่วนของค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีนั้นจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายได้มีการกำหนดไว้ทั้งสิ้น หากคุณลูกค้าท่านใดเลือกให้ทางเราได้ดูแลบัญชีการเงินให้กับธุรกิจของคุณ คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าการตรวจสอบบัญชีทุกอย่างจะเป็นไปในอย่างถูกต้อง ถูกหลัก ตรงไปตรงมา ตรงเวลาเสมอ ดังนั้นเงินที่คุณได้จ่ายให้กับบริษัทของเราจะไม่สูญเปล่า... เลือกหน่วยงานของเราบอกเลยว่าคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้มแน่นอน!!!

                                 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
                                              เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม  2558
                                      ห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่และบริษัทจำกัด

จำนวนรายได้หรือสินทรัพย์รวม(กรณีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
จากการประกอบกิจการ

ค่าบริการ CPA

งบเปล่า

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

Call

จำนวนเงินเกิน 500 ล้านบาท

แล้วแต่ตกลง

หมายเหตู รับบริการ ทำบัญชี ส่วนตัว รับทำบัญชี บริษัท รับทำบัญชี หจก บริษัท รับทำบัญชี ให้บริษัท และรับทำบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ รับทำบัญชี