บริการตรวจสอบภายใน

รับตรวจสอบภายใน
บริษัทและห้างหุ้นส่วน ครบวงจร

ปรึกษาฟรี โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

หรือ คลิกปุ่ม โทรออก

รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

คลิกปุ่ม LINE

ส่วนที่  1 วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

การตรวจสอบภายใน ท่านจะได้รับผลประโยชน์ดังนี้
1. การแสดงความเห็นต่อความถูกต้องของงบการเงินประจำปี ว่าได้กระทำขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ    และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อยื่นเสนอต่อหน่วยราชการเช่น กระทรวงพาณิชย์   และหน่วยงานที่รับผิดชอบของทางราชการ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในจุดบกพร่องของการปฏิบัติทางการบัญชี    ที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับทางบริษัทฯ ในแง่ของภาษีอากร การควบคุมภายในและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คำแนะนำเกี่ยวกับการบัญชี  และการภาษีอากร  ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น กฎหมายภาษีอากรที่ออกใหม่  มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่  เป็นต้น
3.  คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในกรณีการตรวจพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน และการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่  2 วิธีการในการตรวจสอบ

สำนักงาน  ได้แบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่  1   การวางแผน
ขั้นตอนที่  2   การตรวจสอบปลายปี

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน
สำนักงานจะดำเนินงานตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้การตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย

 1. ศึกษาระบบการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้เข้าใจถึงการปฏิบัติงานของกิจการ

 2. ออกแบบแผนการตรวจสอบและเวลาการปฏิบัติงานที่จะเข้าตรวจสอบ

 3. วางแผนกำลังคนในการปฏิบัติงาน

 4. สำนักงาน จะศึกษานโยบายการบัญชี และการปฏิบัติการทางบัญชีของบริษัทฯ โดยจะใช้การสอบถามจากพนักงานที่ปฏิบัติงาน และทดสอบเอกสารพร้อม กับสมุดบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบปลายปี

 1. สำนักงาน จะทดสอบรายการเพื่อดูความเหมาะสมและถูกต้อง ในการจัดทำงบการเงิน และสามารถแสดงความเห็น โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ วิธีการทดสอบอาจใช้หลักฐาน จากภายในกิจการเอง และหลักฐานจากบุคคลภายนอก เช่น การขอยืนยันยอดลูกหนี้และ ธนาคาร และสังเกตการณ์ การตรวจนับทรัพย์สิน เป็นต้น

 2. สำนักงาน จะปรึกษากับทางผู้บริหารถึงปัญหาที่พบในการตรวจสอบขั้นสุดท้ายนี้ และให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดในอนาคต โดยคำปรึกษาจะรวมถึงปัญหาที่สำคัญทั้งด้านการปฏิบัติการทางบัญชีและภาษีอากร

 3. ในการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนทางสำนักงานจะแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดทราบล่วงหน้า เพื่อทางนิติบุคคลอาคารชุดจะได้จัดเตรียมอกสาร และจัดตารางเวลา เพื่อสะดวกในการดำเนินงาน

 4. เมื่อทดสอบรายการทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน จนเป็นที่แน่ใจว่า เป็นไปตามข้อกำหนด ของกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชี     ทางสำนักงาน   จะเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับภาษาไทย เพื่อแสดงความเห็นว่า งบการเงินของกิจการ ที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้อง ตามควรในสาระสำคัญ และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

  ขอบเขตและระยะเวลาในการตรวจสอบ

 • สำนักงานจะตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจำเป็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเห็น ว่างบการเงินที่ตรวจสอบ ได้แสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ date และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • เนื่องจากการสอบบัญชีใช้วิธีการทดสอบและมีข้อจำกัดอื่น ๆ   ตลอดจนระบบ การควบคุมภายในเอง ก็มีข้อจำกัด ฉะนั้น ในบางกรณีการตรวจสอบ จึงอาจจะไม่พบ การแสดงข้อมูลผิดพลาด บางรายการหรืออาจจะไม่พบการทุจริตก็ได้ อย่างไรก็ดี    ถ้าได้พบข้อบกพร่อง ที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สำนักงาน จะทำหนังสือแจ้ง ให้ท่านทราบต่างหากจากรายงานการสอบบัญชี
 • สำนักงาน ใคร่ขอเรียนว่า ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ความรับผิดชอบนี้ ยังรวมถึงการเลือกใช้ นโยบายการบัญชีการจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี และระบบการควบคุมภายใน ที่ดีและเพียงพอในการตรวจสอบสำนักงาน จะขอหนังสือรับรองจากท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้
 • สำนักงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากท่าน และพนักงานของท่าน ในการจัดเตรียมสมุดบัญชี เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี

ปรึกษาฟรี โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

หรือ คลิกปุ่ม โทรออก

รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

คลิกปุ่ม LINE