รับสอนบัญชีขั้นต้น

:: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี
:: วิเคราะห์รายการค้าและบันทึกรายการบัญชี
:: ลงบัญชี, แยกประเภท, งบทดลอง
:: ปรับปรุงรายการและปิดบัญชี
:: กระดาษทำการ
:: ธุรกิจซื้อขายสินค้า เน้น Periodic & Perpetual
:: เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
:: สมุดรายวันเฉพาะ
:: เงินสดและเงินฝากธนาคาร เน้น เงินสดย่อย & กระทบยอดเงินฝาก