บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Visa&Work Permit)

รับขอใบอนุญาตทำงาน
(VISA & WORK PERMIT)

ปรึกษาฟรี โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

หรือ คลิกปุ่ม โทรออก

รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

คลิกปุ่ม LINE

การขอวีซ่าธุรกิจ

ด้วยเครือข่ายบุคลากรและทรัพยากรที่เพียงพอ รวมทั้งความสามารถของเราที่ช่วยแก้ไขปัญหายุ่งยากในขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าเมือง ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ของเราสามารถช่วยท่านในการขอรับวีซ่าธุรกิจระยะเวลา 1 ปีได้อย่างราบรื่นและเป็นไปในเวลาที่เหมาะสมคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานไม่ว่าลักษณะใดก็ตามในประเทศไทยจำเป็นต้องมีวีซ่าธุรกิจไทย  JWS ทำงานอย่างใกล้ชิดในการตอบสนองความต้องการและข้อจำกัดของลูกค้าของท่าน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการยื่นของ    วีซ่าดังกล่าว

ข้อกำหนดในการขอวีซ่าธุรกิจระยะ 1 ปี

 • ต้องมีบริษัทไทยรับรอง (ซึ่งบริษัทต้องมีเงินทุน 2 ล้านบาทต่อการรับรองคนต่างด้าวหนึ่งคน)

 • มีการจ้างงานพนักงานคนไทย 4 คนต่อการรับรองคนต่างด้าวหนึ่งคน

 • รายรับของบริษัทอย่างน้อย 600,000 บาทต่อการรับรองคนต่างด้าวหนึ่งคน/ปี

 • ใบอนุญาตทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง

 • รูปถ่ายปัจจุบัน 3 ใบ (ขนาด 3 x 4 ซม.) ถ่ายภายในอย่างน้อย 6 เดือน

 • รายละเอียดพื้นฐานการศึกษาของผู้ยื่นคำร้อง

 • รายละเอียดประวัติการทำงานของผู้ยื่นคำร้อง

 • แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท

การยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงานทำให้ท่านสามารถทำงานในประเทศไทยได้ในฐานะเป็นพนักงานผู้ชำนาญการหรือเป็นผู้ว่าจ้าง ถ้าไม่มีใบอนุญาตทำงาน ท่านจะไม่ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จะได้รับหรือเรียกร้องเพื่อให้ได้สิทธิและผลประโยชน์ของท่าน JWS สามารถช่วยท่านให้ได้ใบอนุญาตทำงานของไทยเพื่อท่านจะได้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในราชอาณาจักรไทย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2521 คนต่างด้าวต้องขอใบอนุญาตทำงานก่อนที่จะเริ่มทำงานในประเทศไทยยกเว้นในกรณีที่เป็นนักการทูต พนักงานขององค์การสหประชาชาติ และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของประเทศไทยและของต่างประเทศ  คำว่า “งาน” มีความหมายกว้างขวางมาก และรวมถึงกิจกรรมทุกประเภท

ข้อกำหนดในการขอใบอนุญาตทำงาน:

 • ต้องถือวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) (ประเภท “B” หรือ “O”)

 • มีบริษัทที่ทำการและมีรายได้ในประเทศไทย

 • มีพนักงานชาวไทยอย่างน้อย 4 คนต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน

 • มีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 2,000,000 บาทต่อคนต่างด้าว 1 คน

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง:

 • รูปถ่ายปัจจุบัน 3 ใบ (ขนาด 3 x 4 ซม.) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 • วีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) (ประเภท “B” หรือ “O”)

 • บัตรขาออก ตม. 6

 • หนังสือรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ยื่นคำร้องไม่มีโรคต้องห้าม (ซึ่งออกให้ภายในหนึ่งเดือน)

 • รายละเอียดประวัติการทำงานของผู้ยื่นคำร้อง

 • หนังสือเดินทางฉบับจริง

 • แผนที่แสดงสถานที่ตั้งของบริษัท

ข้อมูลแนะนำ:

 • การทำงานในอาชีพที่ต้องห้ามจะถูกลงโทษโดยจำคุกจนถึง 5 ปี

 • ปกติแล้ว การยื่นขอใบอนุญาตทำงานไม่ใช่เรื่องยากสำหรับบริษัทที่มีสัญญาเกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน

 • การลงนามเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานของไทยจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของกรมแรงงาน ท่านต้องไปติดต่อด้วยตัวเองพร้อมด้วยหนังสือเดินทางและลงนามในเล่มใบอนุญาตทำงานต่อหน้าเจ้าพนักงานของกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน

กรมแรงงานจะประทับตราบนด้านหลังของหนังสือเดินทางของท่านเพื่อรับรองว่าท่านทำงานในประเทศไทย

ข้อจำกัดเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน:

 • ห้ามคนต่างด้าวทำงานเป็นแรงงานที่ทำงานด้วยมือหรือแรงงานอุตสาหกรรม และอาชีพเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญบางอย่าง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2521

 • ใบอนุญาตทำงานของไทยอนุญาตให้ท่านทำงานกับบริษัทเดียว หากท่านเปลี่ยนนายจ้าง ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานใหม่

 • ในกรณีที่ลาออกจากงาน ถูกบอกเลิกหรือถูกปลดออก ตามกฎหมายไทย ท่านต้องคืนใบอนุญาตทำงานไปยังกรมแรงงานภายใน 10 วัน

การยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (คลิ้กเพื่อดูขั้นตอน)

ปรึกษาฟรี โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

หรือ คลิกปุ่ม โทรออก

รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

คลิกปุ่ม LINE