ถาม-ตอบ

faq_1

คำถาม: การบันทึกรายการบัญชีที่เป็นไปตามใบสำคัญประเภททั่วไปซึ่งอยู่ภายในระบบหรือโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ ถือเป็นรูปแบบของสมุดบัญชีรายวันตามที่ พรบ. การบัญชีหรือไม่?

คำตอบ: กรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการจัดทำด้วยมือหรือจะด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ให้ถือเป็นไปภายใต้ประกาศของกรมทะเบียนการค้าทั้งหมดอยู่แล้ว

คำถาม: กรณีบริษัทถูกไฟไหม้จนส่งผลทำให้เอกสารบัญชีและเอกสารบางอย่างได้รับความเสียหาย ซึ่งทางบริษัทได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับทางกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบแล้ว ต่อมาพบว่าเอกสารส่วนที่เสียหายไปยังมีรายการของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บเงินอยู่ ทำให้ยอดของลูกหนี้ยังคงปรากฎในบัญชี บริษัทจะดำเนินการตัดบัญชีส่วนที่เป็นของลูกหนี้ให้กลายเป็นหนี้สูญไปได้หรือไม่?

คำตอบ: สำหรับกรณีนี้ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านการบัญชีเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

คำถาม: ธุรกิจด้านการรับเหมาก่อสร้างถือเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนไม่แน่นอน โดยเฉพาะราคาวัตถุดิบมีความแปรผันบ่อย หากบริษัทใดดำเนินการกับทางหน่วยงานราชการ โอกาสในการเรียกร้องเพิ่มราคาเป็นเรื่องยาก นำมาซึ่งปัญหาการขาดทุน แล้วแบบนี้ทางบริษัทควรแสดงส่วนของงบการเงินหรือแสดงกรณีที่พบว่ามีการขาดทุนเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการซื้อที่มากกว่าการขายในรูปแบบใดได้บ้าง?

คำตอบ: หากพบว่าบริษัทเกิดการขาดทุนขึ้นจริง ก็จำเป็นต้องแสดงส่วนของงบการเงินที่เป็นจริงเสมอ สามารถแสดงสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลขาดทุน หรือมีต้นทุนสูงขึ้นได้โดยให้แสดงไว้ในส่วนของหมายเหตุประกอบส่วนของงบการเงิน