บริการตรวจสอบภายใน

รับตรวจสอบภายใน
บริษัทและห้างหุ้นส่วน ครบวงจร

บริการรับทำบัญชีของเรายังมีบริการตรวจสอบภายในให้กับบริษัทและห้างหุ้นส่วนเพื่อเพิ่มความมั่นใจในด้านการเงิน พร้อมให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานบัญชีและภาษีอากร ลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดจนนำมาซึ่งความเสียหายอื่น ๆ ของธุรกิจ เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้


ส่วนที่  1 วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เมื่อใช้บริการตรวจสอบภายในกับเรา ท่านจะได้รับประโยชน์ดังนี้

 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของงบการเงินประจำปี มีการดำเนินงานอย่างขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อยื่นเสนอต่อหน่วยราชการ เช่น กระทรวงพาณิชย์ และ หน่วยงานที่รับผิดชอบของทางราชการ เป็นต้น

 2. ข้อเสนอแนะที่เป็นจุดบกพร่องของการปฏิบัติทางบัญชีที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับทางบริษัทในภายหลัง ทั้งแง่ของภาษีอากร การควบคุมภายในและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำบัญชี ภาษีอากรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เช่น กฎหมายภาษีอากรที่ออกใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่ เป็นต้น

 3. ให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีการตรวจสอบแล้วพบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน และการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้อง


ส่วนที่ 2 วิธีการในการตรวจสอบ

บริการตรวจสอบภายในของเรา ได้แบ่งลักษณะการตรวจสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน

 1. ศึกษาระบบการทำงานของบริษัทลูกค้า เพื่อให้เข้าใจถึงการปฏิบัติงานอย่างละเอียดที่สุด

 2. ออกแบบแผนที่เหมาะสมในการตรวจสอบและกำหนดเวลาการปฏิบัติงานสำหรับเข้าตรวจสอบ

 3. วางแผนด้านกำลังคนที่จะใช้ปฏิบัติงาน

 4. เราจะดำเนินการศึกษานโยบายด้านการบัญชี และการปฏิบัติงานทางบัญชีของบริษัทลูกค้าด้วยวิธีสอบถามจากพนักงานที่ทำงานจริง มีขั้นตอนการทดสอบเอกสารพร้อมกับสมุดบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบปลายปี

 1. ดำเนินการทดสอบตามรายการเพื่อสังเกตความเหมาะสมและความถูกต้อง เรื่องการจัดทำงบการเงิน แจ้งข้อเสนอแนะโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

ด้านวิธีทดสอบอาจใช้หลักฐานทั้งของภายในกิจการและบุคคลภายนอก เช่น การขอยืนยันยอดลูกหนี้และ ธนาคาร การตรวจนับทรัพย์สิน สังเกตการณ์ เป็นต้น

 1. ดำเนินการปรึกษากับทางผู้บริหารถึงปัญหาที่พบในการตรวจสอบขั้นสุดท้าย พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว วิธีป้องกันไม่ให้เกิดความยุ่งยากในอนาคต รวมถึงข้อเสนอแนะทั้งด้านการปฏิบัติการทางบัญชีและภาษีอากร

 2. กรณีดำเนินการตรวจสอบที่สำนักงานประเภทอาคารชุด โครงการต่าง ๆ ทางเราจะมีการแจ้งให้นิติบุคคลหรือผู้ดูแลโครงการนั้น ๆ ทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดเตรียมเอกสาร และจัดตารางเวลาอย่างเหมาะสม สะดวกต่อการทำงาน เกิดความรวดเร็ว

 3. เมื่อดำเนินการทดสอบรายการทางการเงินในงบการเงิน จนมั่นใจว่าทุกอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชี เราจะเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับภาษาไทย เพื่อแสดงความเห็นถึงงบการเงินของกิจการมีความถูกต้อง ตามสมควรในสาระสำคัญ และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ผ่านการรับรองทั่วไป

ขอบเขตและระยะเวลาในการตรวจสอบ

 • การตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการทดสอบรายการบัญชีและการตรวจสอบอื่น ๆ ตามสมควร ตามจุดมุ่งหมายในการแสดงความเห็นถึงงบการเงินที่ตรวจสอบ ได้แสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 • เนื่องจากการสอบบัญชีใช้วิธีการทดสอบและมีข้อจำกัดอื่น ๆ ตลอดจนระบบการควบคุมภายในเองยังมีข้อจำกัดในบางเรื่อง ด้วยเหตุนี้ในบางกรณีการตรวจสอบจึงอาจไม่พบการแสดงข้อมูลผิดพลาดบางรายการ หรือบางครั้งอาจค้นหาไม่เจอการทุจริต ดังนั้นในกรณีที่พบข้อบกพร่องอันมีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สำนักงานภายหลัง จะรีบดำเนินการทำหนังสือแจ้งให้ท่านทราบแยกจากรายงานการสอบบัญชี

 • โปรดทำความเข้าใจตรงกันว่า ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลตามเหมาะสม ความรับผิดชอบนี้ยังรวมถึงการเลือกใช้นโยบายด้านบัญชี การจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชี และระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอในการตรวจสอบ โดยทางเราต้องขอหนังสือรับรองจากท่านเพื่อความเป็นธรรมของทั้ง 2 ฝ่าย

 • ขอยืนยันในความซื่อสัตย์ของการทำงาน และคาดหวังที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กรที่มีความเกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานของธุรกิจในการจัดเตรียมสมุดบัญชี เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี

  ปรึกษาฟรี

  โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

  รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

  คลิกปุ่ม LINE