บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Visa&Work Permit)

รับขอใบอนุญาตทำงาน
(VISA & WORK PERMIT)

การขอวีซ่าธุรกิจ

จากประสบการณ์อันแสนยาวนานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเข้าเมือง บวกกับเครือข่ายบุคลากรและทรัพยากรที่เพียงพอ จึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหายุ่งยากในขั้นตอนต่าง ๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม ทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพจะช่วยท่านในการขอรับวีซ่าธุรกิจระยะเวลา 1 ปี ได้อย่างราบรื่นภายในเวลาอันรวดเร็ว แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยทุกคน ต้องมีวีซ่าธุรกิจไทย จะดีกว่าหรือไม่หากให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเราช่วยเหลือในด้านนี้


ข้อกำหนดในการขอวีซ่าธุรกิจระยะ 1 ปี

 • ผ่านการรับรองจากบริษัทในประเทศไทย (บริษัทต้องมีเงินทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทต่อการรับรองคนต่างด้าวหนึ่งคน)

 • ดำเนินการจ้างงานพนักงานคนไทย 4 คน ต่อการรับรองแรงงานต่างด้าวหนึ่งคน

 • รายรับของบริษัทไม่ต่ำกว่า 600,000 บาท ต่อการรับรองแรงงานต่างด้าวหนึ่งคน / ปี

 • ใบอนุญาตทำงาน

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง

 • รูปถ่ายปัจจุบัน 3 ใบ (ขนาด 3 x 4 ซม.) อายุภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 • รายละเอียดด้านการศึกษาของผู้ยื่นคำร้อง

 • รายละเอียดประวัติการทำงานของผู้ยื่นคำร้อง

 • แผนที่แสดงที่ตั้งของบริษัท

 

การยื่นขอวีซ่าใบอนุญาตทำงาน

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2521 คนต่างด้าวต้องขอใบอนุญาตทำงานก่อนเริ่มทำงานในประเทศไทยยกเว้นในกรณีที่เป็นนักการทูต พนักงานขององค์การสหประชาชาติ และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งงานในที่นี้ยังรวมถึงกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

นั่นแสดงให้เห็นถึงการทำตามรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นต้องใช้พนักงานกลุ่มแรงงานต่างด้าว การยื่นขอใบอนุญาตทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เราในฐานะของการเป็นผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในด้านนี้จึงขอนำเสนอบริการสุดพิเศษ เพื่อให้การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการขออนุญาตแรงงานต่างด้าวกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม

ข้อกำหนดในการขอใบอนุญาตทำงาน

 • ต้องถือวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) (ประเภท “B” หรือ “O”)

 • บริษัทที่ทำการมีตัวตนและมีรายได้ในประเทศไทย

 • มีพนักงานชาวไทยอย่างน้อย 4 คน ต่อคนต่างด้าวหนึ่งคน

 • มีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 2,000,000 บาทต่อคนต่างด้าว 1 คน

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง

 • รูปถ่ายปัจจุบัน 3 ใบ (ขนาด 3 x 4 ซม.) อายุภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 • วีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) (ประเภท “B” หรือ “O”)

 • บัตรขาออก ตม. 6

 • หนังสือหรือเอกสารใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ยื่นคำร้องไม่มีโรคต้องห้าม (เอกสารมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันตรวจโรค)

รายละเอียดประวัติการทำงานของผู้ยื่นคำร้อง

 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (Passport)

 • แผนที่แสดงสถานที่ตั้งของบริษัท

 

ข้อมูลแนะนำ:

 • การทำงานในอาชีพต้องห้ามทุกประเภทจะถูกลงโทษโดยจำคุกไม่เกิน 5 ปี

 • การยื่นขอใบอนุญาตทำงานของบริษัทที่มีสัญญาเกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะทำได้ง่ายกว่า

 • การลงนามเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานของประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของกรมแรงงาน ท่านต้องเดินทางไปติดต่อด้วยตนเองพร้อมด้วยหนังสือเดินทางและลงนามในเล่มใบอนุญาตทำงานต่อหน้าเจ้าพนักงานของกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 • กรมแรงงานจะดำเนินการประทับตราบนด้านหลังหนังสือเดินทางเพื่อรับรองว่าท่านสามารถทำงานในประเทศไทยได้

 

ข้อจำกัดเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน:

 • ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ปี พ.ศ. 2521 ระบุว่า ห้ามคนต่างด้าวทำงานเป็นแรงงานที่ทำงานด้วยมือหรือแรงงานอุตสาหกรรม และอาชีพเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญบางอย่าง

 • แรงงานต่างด้าวสามารถทำงานได้เพียงบริษัทเดียว หากท่านเปลี่ยนนายจ้าง ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานใหม่ตามกฎหมายด้านใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว

 • หากมีการลาออก ถูกบอกเลิก หรือถูกปลดออกจากงาน ตัวแรงงานต่างด้าวต้องคืนใบอนุญาตทำงานไปยังกรมแรงงานภายใน 10 วัน


  ปรึกษาฟรี

  โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

  รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

  คลิกปุ่ม LINE