วางระบบบัญชีและควบคุมภายใน

บริการวางระบบบัญชี และระบบควบคุมภายใน (Set up accounting system and internal control)

ประโยชน์จากการใช้บริการ

  • เพื่อให้การบริหารจัดการงานเอกสารมีระบบที่ชัดเจน
  • เพื่อให้สามารถลดขั้นตอนของเอกสารบางส่วนที่ซ้ำซ้อน
  • เพื่อให้สามารถควบคุมบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • เพื่อป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ง่าย
  • เพื่อลดค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เกินความจำเป็น

รายละเอียดการให้บริการ

  • จัดทำ Work flow ลำดับขั้นตอนของการทำงานของแผนกต่างๆ
  • จัดทำ Work flow ลำดับขั้นตอนของการออกเอกสารแต่ละแผนกงาน
  • จัดทำรูปแบบฟอร์มของเอกสารที่ต้องใช้ในแต่ละแผนกงาน

บริการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน:

เพื่อให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การควบคุมภายในที่ดีจะช่วยป้องกันและสามารถตรวจสอบพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที ทั้งที่โดยมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม ระบบบัญชีที่ดีจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ขอบเขตการดำเนินงาน

ในธุรกิจแต่ละประเภทย่อมมีคุณสมบัติและเอกลักษณ์พิเศษเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันไป ซึ่งทำให้การควบคุมภายในและระบบบัญชีมีความแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นการวางรูประบบบัญชีจะรวมถึงการวางระบบเอกสาร ระบบบัญชี ระบบรายงานและระบบสอบยันภายใน โดยจะเน้นเฉพาะระบบบัญชีทางการเงินของท่าน จึงต้องมีการบันทึกข้อมูลและสรุปรายการที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ รวมทั้งการรายงานฐานะการเงินและวัดผลการดำเนินงาน ให้ฝ่ายจัดการได้ทราบเป็นระยะเพราะหน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายมีกระจัดกระจายอยู่ตามแต่ละสาขา การกำหนดวิธีการและการออกแบบเอกสารบัญชี ฯลฯ เพื่อที่จะช่วยให้การควบคุมภายในของท่านมีประสิทธิภาพ

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในขึ้นอยู่กับการประมาณการเวลาที่ต้องใช้ในการวางระบบซึ่งแตกต่างกันตามขนาด ประเภท จำนวนสาขา และปริมาณการดำเนินธุรกิจของแต่ละกิจการ กรุณาติดต่อเราเพื่อคุยรายละเอียดงาน

อัตราค่าบริการพิเศษอื่นๆ

กรณีต้องการให้สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของท่าน กรุณาติดต่อเราเพื่อคุยรายละเอียดงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *