รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเหมาจ่าย 6,000 บาท (ปกติ 10,000) เท่านั้น!!!

จดทะเบียนบริษัทจำกัด เหมาจ่าย 12,000 บาท (ปกติ 15,000) เท่านั้น!!!

*ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างแล้ว*

         การจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปสำหรับท่านใดที่วางแผนต้องการเปิดธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล เพราะเรามีบริการรับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ดำเนินการง่าย รวดเร็วทันใจ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด รวมถึงในกรณีการจดเลิกบริษัทพร้อมชำระบัญชีบริษัทก็มีบริการด้วยเช่นกัน

อย่าบอกใครนะ !!!     ที่นี่ที่เดียว ที่จัดเต็มของแถมกว่า 8 รายการ มูลค่ารวม 5,000 บาท   (หมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้น)

ของแถมที่ท่านจะได้รับทันทีที่จดทะเบียนกับเรา

     !! แถมฟรี จองชื่อบริษัทออนไลน์

     !! แถมฟรี ค่ารับรองลายมือชื่อ นักบัญชี

     !! แถมฟรี หนังสือรับรองบริษัทเต็มชุด

     !! แถมฟรี รายงานการประชุมเพื่อขอเปิดบัญชีกับธนาคาร

     !! แถมฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อยื่นแบบสรรพากรทางอินเตอร์เน็ต*

     !! แถมฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)*

     !! แถมฟรี ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อใช้ยื่นแบบประกันสังคม*

     !! แถมฟรี ให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม

     *แถมฟรี กรณีที่ทำบัญชีกับเรา 1 ปี

บริการรับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และจดทะเบียนธุรกิจ ทุกรูปแบบ

 • จดทะเบียนจัดตั้ง, เปลี่ยนแปลง, เลิกกิจการทั้งในรูปแบบบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ร้านค้า

 • จดทะเบียนจัดตั้ง, เปลี่ยนแปลง เลิกทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

 • จดทะเบียนขอใบอนุญาตท่องเที่ยว

 • จดทะเบียนใบอนุญาตโรงงาน

 • จดทะเบียนใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 • จดทะเบียน, ขอใหม่, ต่ออายุ, เปลี่ยนแปลงใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวและวีซ่า (Work permit and Visa)

 • จดทะเบียนอาหารและยา

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน

 1. จองชื่อบริษัท / ห้างหุ้นส่วน

 2. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (ผู้เริ่มก่อตั้งเพื่อขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

 3. ดำเนินการส่งหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท

 4. ทำการจัดตั้งบริษัท

 5. ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบริษัท

 6. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อมูลที่ท่านต้องส่งให้เราเพื่อจดทะเบียน

 1. ชื่อบริษัท

 2. เงินทุนจดทะเบียนและรายละเอียดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคน

 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งสำนักงานบริษัท 3 ฉบับ

 4. วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ

 5. รายละเอียดของกรรมการบริษัท (จำนวนคน, ข้อมูลส่วนตัว) และข้อมูลการมีอำนาจลงนามร่วมกัน

 6. ตราสำคัญของบริษัท

 7. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน (หน้า - หลัง) ของผู้เริ่มก่อตั้งทั้ง 3 ท่าน ท่านละ 1 ชุด พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเป็นกรรมการผู้มีอำนาจจะต้องใช้ 4 ชุด)

 8. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารที่ใช้ได้แก่

 • ทะเบียนบ้าน

 • บัตรประชาชนฉบับจริงของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแสดงต่อเจ้าหน้าที่

 • สำเนาที่ตั้งสถานประกอบการต้องมีทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอาคาร รูปถ่ายสถานประกอบการจริงและแผนที่ตั้งค่าธรรมเนียมการจัดตั้งบริษัทจำกัด

(เพิ่มเติม ถ้าคาดว่ารายรับถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี) ค่าบริการจด VAT 3,500 บาท

การจดเลิกบริษัท หรือการจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีบริษัท

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติพิเศษให้เลิกบริษัท ต้องดำเนินการทั้งสิ้น 8 ขั้นตอน ดังนี้

 1. จัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง เพื่อลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท ประกอบไปด้วย

การประชุมครั้งแรก

 • มีวาระพิจารณาเรื่องการเลิกบริษัท

 • ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติให้เลิกบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 3 ใน 4

การประชุมครั้งที่สอง

 • มีวาระพิจารณา 3 วาระ คือ ยืนยันมติในการเลิกบริษัทของที่ประชุมครั้งแรก, แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี, กำหนดค่าตอบแทนและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมกำหนดค่าตอบแทน

 • ที่ประชุมต้องลงมติยืนยันให้เลิกบริษัทข้างมาก 2 ใน 3 ส่วนมติแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี และผู้สอบบัญชีรวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนใช้มติธรรมโดยการใช้เสียงข้างมาก

 • การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่สองต้องมีระยะเวลาห่างจากครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 14 วัน และไม่เกิน 6 สัปดาห์

 1. ผู้ชำระบัญชีต้องลงประกาศเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ท้องที่ 2 วัน

ดำเนินการแจ้งเลิกทำบริษัทให้กับเจ้าหนี้ทราบโดยส่งหนังสือลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้และต้องจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันเลิกบริษัท

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเลิกบริษัท

 • คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1)

 • รายการจดทะเบียน (แบบ ลช 2)

 • คำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (กรณีศาลสั่งให้เลิก)

 • สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ครั้งซึ่งลงมติให้เลิกบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อรับรองความถูกต้อง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

 • สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิกเนติบัณฑิตยสภาของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

 1. ดำเนินการจัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัทและส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

 2. เมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินแล้วถูกต้อง ผู้ชำระบัญชีทำการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และพิจารณาว่าจะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้ชำระบัญชีต่อไปหรือดำเนินการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีคนใหม่ขึ้นมาแทน

 3. ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการชำระบัญชีโดยรวบรวมทรัพย์สิน จากนั้นเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระเงินค่าหุ้น ดำเนินการการขายทรัพย์สิน ติดตามแจ้งลูกหนี้ให้ชำระหนี้ ทำการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ ชดใช้เงินทดรองและค่าใช้จ่ายที่กรรมการบริษัทได้ออกไปในการดำเนินกิจการค้าแทนบริษัท เมื่อชำระครบถ้วนแล้วมีทรัพย์สินเหลือให้คืนทุนผู้ถือหุ้น

(กรณีการชำระบัญชีแล้วพบว่าทรัพย์สินที่มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้สิน ผู้ชำระบัญชีต้องร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งบริษัทจำกัดล้มละลาย)

 1. ในกรณีที่ชำระบัญชียังไม่แล้วเสร็จ ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำรายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช 3) ยื่นต่อนายทะเบียนทุกระยะ 3 เดือน และในการกรณีชำระบัญชียังไม่แล้วเสร็จเกินกว่า 1 ปี ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อครบปีทุกปี แล้วดำเนินการรายงานความเป็นไปของการชำระบัญชี

 2. เมื่อดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อให้พิจารณาอนุมัติรายงานผลการชำระบัญชี

 3. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเรียบร้อย ผู้ชำระบัญชีต้องจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมอนุมัติเสร็จการชำระบัญชี

เอกสารที่ใช้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

 • คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช 1)

 • รายการจดทะเบียน (แบบ ลช 2)

 • รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช 3) พร้อมเอกสารประกอบ

 • รายละเอียดบัญชีและสรรพเอกสาร (แบบ ลช 6)

 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

 • สำเนาบัตรทนายความหรือหลักฐานการเป็นสมาชิก

 • แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร

 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมในการจดเลิกหรือจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี

ค่าบริการ 20,000 บาท ไม่รวมค่าสอบบัญชี


ปรึกษาฟรี

โทรเลย 098 846 4863 (คุณปิ๊ก CPA)

รับโปรโมชั่น พิเศษ!!!

คลิกปุ่ม LINE